Project in beeld met Jan Koeckhoven

01-06-2021

Project in beeld met Jan Koeckhoven

Jan is projectleider openbare ruimte bij de gemeente Alphen aan den Rijn en werkt mee aan het project de Biezen te Boskoop. In vele opzichten een bijzonder project, met een lange Historie en Jan de 3e projectleider is op dit project. Twee jaar geleden heeft hij het project overgenomen van een vaste medewerker die was vastgelopen. Er valt veel over te schrijven, maar kern van de zaak zijn de unieke bomen en het bouwteam dat Jan heeft samengesteld.

Bouwteam voor de wegreconstructie met de oudste laanbeplanting van Metasequoia in Europa.

Achtergrond project

Deze laanbeplanting bevindt zich in Boskoop, gemeente Alphen aan den Rijn en bestaat uit 170 beschermwaardige watercipressen, de Metasequoia. Dendrologisch en cultuurhistorisch van belang voor het boomkwekers-dorp. Het dorp is gebouwd op veenmoeras en de wegfundering bevindt zich op het grondwaterniveau.

De weke veenbodem in combinatie met veel zwaar vrachtverkeer vraagt een hoge tol in de onderhoudskosten van het openbaar gebied. De weg is na ruim 12 jaar alweer aan vervanging toe. In deze beeldbepalende laanstructuur met de ruim 50 jaar oude bomen liggen de kabels en leidingen tracés naast de bomenrijen in de schelpenpaden.

Metasequoia

Bij de reconstructie staat het behoud van de 170 beeldbepalende bomen voorop. En dit is allesbepalend voor de mogelijkheden van de reconstructie. De beworteling van de bomen is oppervlakkig en intensief in met name de bovenste halve meter. Dikke wortels zijn duidelijk zichtbaar op maaiveldniveau. Uit de onderzoeksresultaten van de grondradar blijkt de verwevenheid van de vele boomwortels met de kabels en leidingen. Vervanging van de kabels en leidingen in de huidige tracés naast de te handhaven bomenrijen is hierdoor geen optie.

Eisen, regels, wensen en maatwerk

De vele en soms tegenstrijdige eisen en regels maken de reconstructie van de weg bijzonder complex. Standaardoplossingen worden verlaten waarbij de situatie vraagt om maatwerk. Het is een puzzel bestaande uit vele stukken. Naarmate het technisch ontwerp verder vorm krijgt komen er stukjes bij en vallen andere stukjes meer en meer op hun plaats. Zo blijft de voldoening de overhand houden in het proces naar het eindresultaat: een weg met een technische levensduur van 20 jaar en behoud van de unieke laanbeplanting.

De reconstructie

De weg bestaat uit een elementenverharding van univerbandstenen op een schuimbeton-fundering. Nutsbedrijven met een vervangingsopgave op korte termijn gaan naar een tracé in de rijbaan. Mede een gevolg hiervan is dat de deels verzakte dwa en hwa riolering in de rijbaan moet worden verlegd. De schuimbetonfundering is bezweken en moet verwijderd worden. Hierdoor moet ook een nieuwe evenwichtsconstructie in de slappe bodem gerealiseerd worden.

Het gevolg daarvan is dat we daardoor meer moeten ontgraven en met een bodem-en watersanering te maken krijgen. Ook één van de ophaalbruggen in het 1.200 m lange wegtracé is aan vervanging toe. Deze brug wordt gelijktijdig met de wegreconstructie volledig vervangen. Inmiddels is ook een doodlopend zijstraatje aan het project toegevoegd vanwege verzakkende riolen.

Raakvlakken

Aan de laan zijn vele kwekerijen gevestigd waardoor de uitvoeringsperiode seizoens afhankelijk is. Last but not least zijn er in de directe nabijheid de komende jaren een aantal woningbouwprojecten in uitvoering welke het bouwverkeer over de te reconstrueren weg moeten afwikkelen.

Bouwteam

Een dergelijke opgave is niet te vatten in een bestek zonder gedegen en uitputtend voorbereidend werk. Voorbereiding en uitvoering van dit project doen we dan ook in bouwteamverband vanuit het gemeentelijk ingenieursbureau met BAM Infra ondersteund door Iv-Infra en Tree-O-Logic. Hiervoor hebben we een bouwteamovereenkomst opgesteld waarvoor we een nationale niet openbare aanbestedingsprocedure hebben doorlopen. Vandaag de dag zijn er contractvormen die hier goed bij aansluiten. Samenwerken is het sleutelwoord en is anno 2021 weer terug van wat eens normaal was.

Wat een prachtig uitdagend project om met elkaar aan te werken! In vele opzichten uiterst complex, zowel technisch als qua omgeving. Zaken welke met elkaar in conflict zijn om op te lossen. Vele technische aspecten van het vakgebied zitten erin, rioleringen, kabels en leidingen, wegverhardingen, slappe bodem materie, hydrologie, bodemsanering, cultuurtechniek en kunstwerken. En niet te vergeten het omgevingsmanagement, dat is een project op zich. Samen met de ligging van de weg in het dorp, de beperkte ontsluitingsmogelijkheden voor het verkeer en de vele stakeholders maakt dit het project compleet.  

Een dergelijk complexiteit vraagt veel afstemming met de juiste mensen en een grote mate van slagvaardigheid. Dit kun je alleen met een goede samenwerking en vertrouwen van begin tot eind voor elkaar krijgen. Het is een prettige vorm van risicobeheersing. Dit is nog geen successtory van een uitgevoerd project in bouwteamverband, maar wel de vooravond van een project dat we over een jaar daaraan toe kunnen voegen. En zo gaan we dat doen want mijn motto blijft: voor elke oplossing is een probleem te vinden maar ook voor elk probleem is een oplossing. Mooi (samen)werk!

Neem contact op

Heb je een specifiek capaciteitsvraagstuk of wil je meer informatie over Burdock?
Vul dan onderstaand formulier in en we nemen zo spoedig mogelijk contact op.

Bedankt