Algemene voorwaarden

VAN: Burdock Holding B.V. en al haar werkmaatschappijen.

 

Artikel 1 Definities

In deze voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

  • Burdock: Burdock Holding B.V. of een van haar werkmaatschappijen, de gebruiker van deze voorwaarden, de dienstverlener, de verkoper van diensten.
  • Wederpartij: Opdrachtgever van Burdock, Opdrachtnemer van Burdock, De inkoper van de diensten van Burdock.
  • Overeenkomst: De overeenkomst tussen Burdock en Wederpartij.
  • Prijs: Het orderbedrag, Het tarief, Het honorarium.
  • Medewerker: Medewerker/Zelfstandige van Wederpartij ingezet door Burdock of ingezet door Burdock bij Wederpartij

 

Artikel 2 Algemeen

2.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere offerte en overeenkomst tussen Burdock en wederpartij voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Burdock, voor de uitvoering waarvan door Burdock van de diensten van derden gebruik wordt gemaakt.

2.3 Partijen kunnen slechts schriftelijk van deze algemene voorwaarden afwijken.

2.4 Indien Burdock met wederpartij meer dan eenmaal overeenkomsten sluit, gelden ter zake alle volgende overeenkomsten steeds de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht of deze al dan niet expliciet toepasselijk zijn verklaard of ter hand gesteld.

2.5 Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.

 

Artikel 3 Offertes en overeenkomsten

3.1 Alle offertes, in welke vorm ook, zijn vrijblijvend.

3.2 Overeenkomsten waarbij Burdock partij is, gelden eerst als gesloten:

a) na ondertekening door beide partijen van een daartoe opgemaakte overeenkomst, vanaf de dag van ondertekening, dan wel;

b) na ontvangst en akkoordverklaring van de schriftelijke aanvaarding door wederpartij van een door Burdock gedaan aanbod.

3.3 Burdock is gerechtigd een opdracht te weigeren indien de opdracht in conflict is met enige gedragscode.

3.4 Prijzen in genoemde offertes zijn in Euro’s exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede exclusief eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend-, reis-, verblijf- en administratiekosten, voorzieningen, accommodatiekosten, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.

3.5 Offertes gelden slechts voor de opdrachten waarop zij betrekking hebben en kunnen niet worden ingeroepen voor latere en/of andere opdrachten.

3.6 De bij de offerte aan wederpartij verstrekte bestanden, geschriften, zoals plannen, rapporten, brochures, demo’s of bestanddragers blijven eigendom van Burdock en dienen op eerste verzoek aan Burdock te worden geretourneerd.

 

Artikel 4 Wijziging van de overeenkomst

4.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

4.2 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Burdock zal wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

4.3 Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal Burdock wederpartij hierover direct na constatering inlichten.

4.4 Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Burdock daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

 

Artikel 5 Prijs/kosten

5.1 Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vaste prijs overeenkomen.

5.2 Indien geen vaste prijs wordt overeengekomen, zal de prijs worden vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren of dagdelen. Een dagdeel beslaat 4 werkuren. De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven of dagdeeltarieven van Burdock, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief of dagdeeltarief is overeengekomen.

5.3 Een overeengekomen uurtarief/prijs geldt voor normale werkdagen van 8:00 uur tot 18:00 uur. Bij uitvoering van werkzaamheden buiten deze uren en op zaterdagen is wederpartij een toeslag verschuldigd van 50%. Bij uitvoering van de werkzaamheden op zondagen alsmede op erkende christelijke, plaatselijke en nationale feestdagen, alsmede op van overheidswege vastgestelde vrije dagen, is wederpartij een toeslag verschuldigd van 100%.

5.4 Voor gemaakte reistijd meer dan 2 uur per dag, wordt voor 50% van het meerdere aan reistijd het overeengekomen uurtarief bij wederpartij in rekening gebracht. Daarnaast wordt het totaal aan reiskosten afzonderlijk in rekening gebracht.

5.5 Indien Burdock met wederpartij een vaste prijs, uurtarief of dagdeeltarief overeenkomt, is Burdock niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs, indien Burdock kan aantonen dat tussen het moment van aanbieding en uitvoering de tarieven ten aanzien van bijvoorbeeld lonen, reis- of verblijfkosten met meer dan 10 % zijn gestegen.

5.6 Burdock zal de wederpartij het voornemen tot verhoging van de prijs schriftelijk kenbaar maken. Burdock zal daarbij de omvang van de verhoging vermelden en de datum waarop deze ingaat.

5.7 Burdock heeft het recht haar tarieven jaarlijks, op 1 januari, met minimaal 2,5% te verhogen, tenzij partijen andere afspraken hebben gemaakt.

 

Artikel 6 Annulering van de overeenkomst

6.1 Annulering van een overeenkomst dient uiterlijk 5 werkdagen vóór de uitvoeringsdatum schriftelijk aan Burdock te geschieden, bij gebreke waarvan wederpartij aan Burdock een bedrag ter hoogte van een kalendermaand aan omzet verschuldigd is.

6.2 Wederpartij dient er op toe te zien dat Burdock de ontvangst van de annulering schriftelijk heeft bevestigd aan wederpartij.

6.3 Indien Burdock bij annulering door wederpartij eventuele accommodatiekosten en/of andere direct aan de opdracht gerelateerde kosten aan een derde verschuldigd is of reeds heeft voldaan, komen deze kosten geheel voor rekening van wederpartij.

 

Artikel 7 Opschorting en ontbinding

7.1 Burdock is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, als:

o Wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt;

o Na het sluiten van de overeenkomst Burdock ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;

o In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de wederpartij slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt;

o Wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening vanzijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

7.2 Voorts is Burdock bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden, indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn, dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is geworden of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd, dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

7.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Burdock op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien Burdock de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt Burdock zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

7.4 Burdock behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 8 Uitvoering van de overeenkomst

8.1 Burdock zal de dienstverlening met zorg uitvoeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met wederpartij schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures. Burdock zal uitsluitend voldoende gekwalificeerd personeel inschakelen bij de uitvoering van de overeenkomst.

8.2 Burdock wijst de personen aan die een opdracht gaan uitvoeren. Zo nodig kan Burdock, een en ander in het belang van de opdracht en indien gewenst door wederpartij en in overleg met wederpartij deze personen vervangen.

8.3 Wederpartij dient steeds het doel van de opdracht op te geven, bij gebreke waarvan Burdock de opdracht zal uitvoeren met de tot haar beschikking staande informatie, kennis, normen en procedures.

8.4 Indien door wederpartij een bepaald resultaat wordt beoogd, dient dit resultaat uitvoerig te worden omschreven, opdat Burdock vooraf kan beoordelen of het gewenste resultaat kan worden bereikt.

8.5 Een door Burdock gegarandeerd resultaat kan alleen worden behaald indien wederpartij alle adviezen, aanbevelingen en aanwijzingen heeft opgevolgd, alle benodigde informatie heeft verstrekt en medewerking heeft verleend aan de uitvoering van de overeenkomst. Indien Burdock in de uitvoering wordt belemmerd komen de hieruit voortvloeiende financiële gevolgen voor rekening van wederpartij.

8.6 Een opdracht wordt steeds gezien als een inspanningsverplichting, omdat een eventueel resultaat mede afhankelijk is van vele externe factoren waarop Burdock geen invloed heeft, zodat een beoogd resultaat/doel niet voor 100% kan worden gegarandeerd.

8.7 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Burdock het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

8.8 Wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens, geschriften, bestanden, waarvan Burdock aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Burdock worden verstrekt. Indien deze, voor de uitvoering van de overeenkomst, niet tijdig aan Burdock zijn verstrekt, heeft Burdock het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de wederpartij in rekening te brengen.

8.9 Indien door Burdock of door Burdock ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van wederpartij of een door wederpartij aangewezen locatie, draagt wederpartij kosteloos zorg voor de door medewerker in redelijkheid gewenste faciliteiten.

8.10 De locatie en het tijdstip van de uitvoering van de overeenkomst worden in overleg bepaald. Het is Burdock echter toegestaan de locatie en het tijdstip te wijzigen, mits zij dit tijdig met de wederpartij bespreekt. In het algemeen geldt dat bedoelde wijziging tijdig is doorgegeven, indien dat uiterlijk 48 uur voor het uitvoeren van de overeenkomst, of een gedeelte daarvan, plaatsvindt.

 

Artikel 9 Contractsduur/uitvoeringstermijn

9.1 De overeenkomst tussen Burdock en een opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

9.2 Indien opdrachtgever de overeenkomst voortijdig wenst te beëindigen, voordat Burdock de opdracht geheel heeft uitgevoerd of voordat het project is afgerond, heeft Burdock recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken verlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Burdock zijn toe te rekenen. Bij beëindiging is opdrachtgever gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden, de gemaakte kosten, de gemaakte uren, een vergoeding van 50% van de totale prijs en de kosten voortvloeiend uit de eventueel door Burdock voor de vervulling van de opdracht noodzakelijkerwijze aangegane verbintenissen met derden.

9.3 Als voortijdig beëindiging wordt beschouwd wanneer een overeenkomst of project door toedoen van opdrachtgever langer dan twee maanden wordt onderbroken of uitgesteld, tenzij partijen anders overeenkomen.

9.4 Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Burdock, zal Burdock in overleg met opdrachtgever zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan een derde, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever toerekenbaar zijn.

9.5 Beëindiging, ontbinding en opzegging van de overeenkomst dient schriftelijk bij aangetekend schrijven te geschieden.

 

Artikel 10 Medewerker Burdock en de samenwerking met de wederpartij

10.1 Indien wederpartij gebruik wenst te maken van een medewerker zullen partijen daartoe een overeenkomst opstellen. In deze overeenkomst wordt aangegeven voor hoeveel uur, voor welke periode, voor welke prijs, voor welke functie, voor welk project hij gebruik wenst te maken van een medewerker .

10.2 De kosten van medewerker worden in rekening gebracht op basis van een vast uurtarief, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

10.3 Tenzij anders afgesproken, verstrekt Burdock vierwekelijks aan wederpartij een urenoverzicht voor de verrichtte werkzaamheden. Indien niet binnen 8 dagen na verstrekking opmerkingen over het urenoverzicht door wederpartij zijn gemaakt, kan Burdock naar aanleiding van het urenoverzicht haar factuur opstellen en ligt het aantal uren vast.

10.4 Medewerker zal de opdrachten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Bij de uitvoering van de werkzaamheden wordt steeds het doel of het beoogde resultaat voor ogen gehouden. Hiervan mag alleen worden afgeweken indien wederpartij dit vooraf met Burdock is overeengekomen.

10.5 Medewerker zal de opdracht uitvoeren op normale werkdagen en onder normale omstandigheden. Onder normale werkdagen wordt verstaan: alle werkbare werkdagen van 8:00 uur tot 18:00 uur, met uitzondering van: zaterdagen, zondagen en ADV dagen, alsmede erkende christelijke, plaatselijk en nationale feestdagen, alsmede van overheidswege vastgestelde vrije dagen.

10.6 Indien over de uitvoering van de opdracht tussen wederpartij en medewerker verschil van mening bestaat, dient wederpartij dit direct aan Burdock te melden.

10.7 Overeenkomstig artikel 7:658 BW is wederpartij verplicht de veiligheid van medewerker te waarborgen en te voorkomen dat medewerker op enigerlei wijze schade lijdt. Ingeval van een arbeidsongeval of beroepsziekte, dient wederpartij de werkgever te informeren welke op haar beurt alle bevoegde instanties conform de als dan vigerende regelgeving in te schakelen. Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van medewerker , is wederpartij gehouden alle door medewerker bij het verrichten van zijn werkzaamheden geleden schade te vergoeden, waaronder begrepen de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten. Indien medewerker overlijdt wordt de schade inclusief de vergoeding van schade wegens gederfd levensonderhoud en de kosten van lijkbezorging door wederpartij vergoed aan de in artikel 6:108 BW omschreven rechthebbenden.

10.8 Indien medewerker schade lijdt, doordat in het kader van de overeengekomen opdracht een aan medewerker toebehorende zaak wordt beschadigd of teniet gaat, is wederpartij gehouden medewerker volledig schadeloos te stellen, inclusief de door medewerker gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.

10.9 Wederpartij is verplicht afdoende verzekerd te zijn tegen aansprakelijkheid op grond van dit artikel. Wederpartij vrijwaart Burdock van alle aanspraken zoals omschreven in dit artikel, mochten deze aanspraken op Burdock worden verhaald.

10.10 Aansprakelijkheid van Burdock voor schade, veroorzaakt door medewerker aan wederpartij of derden, is uitdrukkelijk uitgesloten. Indien Burdock toch aansprakelijk wordt gesteld voor enige schade door medewerker veroorzaakt, vrijwaart wederpartij Burdock voor die aansprakelijkheid. Tevens is wederpartij verplicht afdoende verzekerd te zijn uit hoofde van voormelde vrijwaring en de daaraan ten grondslag liggende aansprakelijkheden.

 

Artikel 11 klachten / reclames

11.1 Klachten over de geleverde diensten dienen door de wederpartij direct schriftelijk, in ieder geval binnen 2 dagen na constateren door wederpartij, aan Burdock te worden gemeld. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Burdock in staat is adequaat te reageren.

11.2 Indien een klacht gegrond is, zal Burdock de diensten alsnog (laten) verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de wederpartij aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient wederpartij schriftelijk kenbaar te maken.

11.3 Recht op reclame vervalt indien wederpartij niet tijdens de uitvoering van de werkzaamheden of binnen 5 werkdagen na ontstaan van de klacht Burdock op de hoogte heeft gesteld.

11.4 Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend en wel binnen 30 dagen na factuurdatum.

11.5 Na het verstrijken van bovenstaande termijnen wordt wederpartij geacht de prestatie en de factuur te hebben goedgekeurd.

11.6 Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Burdock slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van het bepaalde in het artikel “Aansprakelijkheid”.

 

Artikel 12 Aansprakelijkheid

12.1 Indien Burdock aansprakelijk mocht zijn, is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

12.2 Indien Burdock aansprakelijk is voor directe schade, is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het offertebedrag of de overeengekomen prijs. In alle gevallen is de aansprakelijkheid echter gemaximeerd tot het bedrag van € 1.000.000,00.

12.3 In afwijking van hetgeen onder lid 2 van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde prijs.

12.4 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

  • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
  • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Burdock aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Burdock toegerekend kunnen worden;
  • de redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

12.5 Indien voortijdig de overeenkomst wordt beëindigd, kan wederpartij Burdock niet aansprakelijk houden voor de tot datum beëindiging behaalde resultaten, omdat een beoogd resultaat of doel alleen kan worden bereikt wanneer Burdock de gehele overeenkomst kan uitvoeren.

12.6 Burdock is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Burdock is uitgegaan van de door de wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

12.7 Voor schade voortvloeiende uit gegeven adviezen is Burdock nimmer aansprakelijk. Adviezen worden steeds gegeven op grond van de bij Burdock bekende feiten en omstandigheden en in onderling overleg, waarbij Burdock steeds de bedoeling van wederpartij als leidraad en uitgangspunt neemt.

12.8 Burdock is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

12.9 Wederpartij dient van alle aan Burdock verstrekte geschriften, informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. kopieën te maken, voor het geval dat deze zaken verloren gaan of beschadigd worden. Wederpartij kan Burdock niet aansprakelijk houden voor het verloren gaan of de beschadiging van deze zaken.

12.10 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet, indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Burdock of haar medewerkers.

 

Artikel 13 Overmacht

13.1 De partij die meent in overmacht te verkeren is verplicht de andere partij daarvan onmiddellijk in kennis te stellen.

13.2 Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

13.3 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Burdock geen invloed kan uitoefenen, zoals brand, diefstal, ziekte van personeel, stroom- en computerstoringen en vertragingen in het verkeer, doch waardoor Burdock niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Burdock worden daaronder begrepen.

13.4 Burdock heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat Burdock zijn verplichtingen had moeten nakomen.

13.5 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

13.6 Voor zoveel Burdock ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Burdock gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Wederpartij is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

 

Artikel 14 Vrijwaringen

14.1 Wederpartij vrijwaart Burdock voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de wederpartij verstrekte bescheiden en gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

14.2 Wederpartij vrijwaart Burdock voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan wederpartij toerekenbaar is.

14.3 De vrijwaring als bedoeld in dit artikel omvat eveneens alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van Burdock.

14.4 Indien wederpartij aan Burdock informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert wederpartij dat deze informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

 

Artikel 15 Teruggave ter beschikking gestelde zaken

15.1 Alle door Burdock geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, begrotingen, brochures, boeken, foto’s, rapporten, adviezen, software, (elektronische) bestanden, film, demo’s, enz., blijven eigendom van Burdock totdat de wederpartij alle verplichtingen uit alle met Burdock gesloten overeenkomsten is nagekomen.

15.2 De door Burdock ter beschikking gestelde programmatuur ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst dient wederpartij als een goed huisvader te gebruiken en mag door wederpartij alleen voor het overeengekomen doel worden gebruikt. De schade die voortvloeit uit het gebruik van deze programmatuur aan de apparatuur of programmatuur van wederpartij komen voor rekening en risico van wederpartij.

15.3 Indien Burdock aan wederpartij bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld is wederpartij gehouden het geleverde, binnen 14 dagen na beëindiging of voltooiing van de overeenkomst, in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de wederpartij deze verplichting niet nakomt, komen alle hieruit voortvloeiende kosten van vervanging voor zijn rekening.

 

Artikel 16 Intellectuele eigendom en auteursrechten

16.1 Onverminderd het in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt Burdock zich de rechten en bevoegdheden voor die Burdock toekomen op grond van de Auteurswet en het intellectueel eigendomsrecht.

16.2 Alle door Burdock verstrekte of bij de uitvoering gebruikte geschriften, zoals rapporten, formulieren, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, cursusboeken, tekeningen, brochures en hulpmiddelen, demo’s, foto’s, films, video’s, programmatuur, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door Burdock en wederpartij en mogen niet door wederpartij zonder voorafgaande toestemming van Burdock worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, verhuurd, verkocht of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

16.3 Burdock behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

 

Artikel 17 Geheimhouding

17.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Alle informatie geldt als vertrouwelijk, tenzij door een der partijen schriftelijk aan de andere partij is medegedeeld dat bedoelde informatie niet vertrouwelijk is.

17.2 Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Burdock gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Burdock zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Burdock niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

 

Artikel 18 Personeel

18.1 Wederpartij is niet bevoegd, zonder schriftelijke instemming van Burdock, een arbeidsverhouding met een medewerker die in dienst is van Burdock aan te gaan, tijdens en binnen 1 jaar na de uitvoering van de overeenkomst.

18.2 Wederpartij is niet bevoegd, zonder schriftelijke instemming van Burdock, een arbeidsverhouding met een medewerker, anders dan in dienst van Burdock, aan te gaan, tijdens en binnen zes maanden na de uitvoering van de overeenkomst.

18.3 Indien wederpartij, zonder instemming van Burdock, een (al dan niet) rechtstreekse arbeidsverhouding met werknemer zoals bedoeld in artikel 18.1 en 18.2 aangaat, is wederpartij een vergoeding van tenminste het equivalent van zesmaal het bruto maandinkomen van medewerker, op basis van een 40 uur per week, aan Burdock verschuldigd. Daarnaast is wederpartij verplicht zijn verplichtingen voortvloeiende uit de tussen partijen bestaande overeenkomst geheel na te komen.

18.4 Wederpartij is niet bevoegd rechtstreeks met een medewerker  overeenkomsten aan te gaan, bij gebreke waarvan wederpartij de hieruit voortvloeiende schade aan Burdock dient te voldoen.

18.5 Burdock is nimmer aansprakelijk uit hoofde van de door een werknemer zelf aangegane of ontstane verbintenissen met wederpartij of derden zonder Burdock daarin te kennen. Wederpartij vrijwaart Burdock voor alle aanspraken terzake, waaronder begrepen de aansprakelijkheid van Burdock als de werkgever van de werknemer.

 

Artikel 19 Betaling

19.1 Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum op een door Burdock aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd, tenzij partijen anders zijn overeengekomen. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.

19.2 Burdock is gerechtigd geheel of gedeeltelijke vooruitbetaling van het verschuldigde bedrag te verlangen. Na betaling van het voorschotbedrag zal Burdock met de uitvoering van de overeenkomst aanvangen.

19.3 Partijen kunnen een betalingsregeling overeenkomen.

19.4 Indien wederpartij in gebreke blijft in de betaling binnen de overeengekomen termijn, is wederpartij van rechtswege in verzuim. Wederpartij is alsdan een rente verschuldigd van 1,5% per maand of gedeelte van een maand, tenzij de wettelijke (handels-)rente hoger is, in welk geval de hoogste rente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

19.5 In geval van liquidatie, (aanvraag van) faillissement, toelating van wederpartij tot de wettelijke schuldsanering uit hoofde van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, onder curatelestelling, beslag of (voorlopige) surséance van betaling van wederpartij zijn de vorderingen van Burdock op wederpartij onmiddellijk opeisbaar.

19.6 De door wederpartij gedane betalingen strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

 

Artikel 20 Incassokosten

20.1 Indien wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van wederpartij. In ieder geval is wederpartij in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd, met een minimum van € 350,00.

20.2 Indien Burdock hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking. Gerechtelijke- en executiekosten komen eveneens voor rekening van wederpartij.

 

Artikel 21 Vertalingen van deze voorwaarden

Uitsluitend de in de Nederlandse taal gestelde versie van deze voorwaarden is authentiek. Indien een vertaling op enige wijze afwijkt, dan prevaleert de Nederlandstalige tekst.

 

Artikel 22 Toepasselijk recht/ bevoegde rechter

Op elke overeenkomst tussen Burdock en de wederpartij is Nederlands recht van toepassing. De rechter in de vestigingsplaats van Burdock is bij uitsluiting bevoegd van geschillen tussen partijen kennis te nemen. Niettemin heeft Burdock het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter in Nederland.

 

Artikel 23 Vindplaats van de voorwaarden

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel onder nummer 27165113 per datum 21 augustus 2009 en zijn tevens te raadplegen op de internetsite van Burdock.